سلام به دنیای آزاد

محو کردن سایه به ویژه زمانی مفید است که چندین شی را روی هم قرار دهید. بالاترین و شناورترین جسم نیز دارای سایه‌ای با بیشترین مقدار تاری است. به این دلیل که اجسام بالاتر از سطح سایه دورتر هستند. فاصله بین جسم و سطح سایه تاری سایه شما را افزایش می دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که فرض می‌کنیم هیچ زاویه‌ای بین جسم، سطح سایه و منبع نور وجود ندارد. در غیر این صورت، تاثیر قابل توجهی بر شکل سایه، گسترش و تاری خواهد داشت.