محو کردن سایه به ویژه زمانی مفید است که چندین شی را روی هم قرار دهید. بالاترین و ...