Manufacturers

آموزش کاربران سامانه مدیریت توزیع کالای کشور (SDPMS)

Monday, February 20, 2017

از آبان ماه تا بهمن ماه سال 1395، کاربران سامانه مدیریت توزیع کالای کشور در سازمان های صمت استان ها و کاربران انجمن پخش به صورت گروه های مشخص، در 3 استان مازندران، آذربایجان شرقی و خوزستان از سمت شرکت نوکندو تحت اموزش قرار گرفتند.

Leave your comment