Manufacturers

آغاز فاز پیاده سازی نرم افزاری سامانه مدیریت توزیع کالای کشور (SDPMS)

Friday, May 20, 2016

در اردیبهشت سال ۹۵ با دریافت اطلاعات از ۴۹ شرکت در قالب فایل های اکسل و سپس طراحی بانک اطلاعات اولیه و نیز فرم های ورود اطلاعات، سامانه وارد فاز پیاده سازی نرم افزاری گردید .

 

Leave your comment