Englishفارسی

| ابر داده ها
تاثیر مفهوم BigData در سازمان های بزرگ
فهرست مطالب
چکیده : 
بیان مسئله :    
کلیدواژه :    
بررسی گزینه ها    
واقعیت ها :    
حجم:    
سرعت:    
تنوع داده:    
داده بزرگ: مزیت رقابتی جدید    
پنج راه برای نفوذ داده های بزرگ    
ارزش ایجاد شده با استفاده از داده های بزرگ    
داده های بزرگ یک معامله بزرگ است    
پایگاه عملی نوکندو