Englishفارسی

|  پایگاه دانش نوکندو


تاثیر مفهوم BigData در سازمان های بزرگ
فهرست مطالب
چکیده :
بیان مسئله :
کلیدواژه :
بررسی گزینه ها
واقعیت ها :
حجم:
سرعت:
تنوع داده:
داده بزرگ: مزیت رقابتی جدید
پنج راه برای نفوذ داده های بزرگ
ارزش ایجاد شده با استفاده از داده های بزرگ
داده های بزرگ یک معامله بزرگ است
پایگاه عملی نوکندو